Osman ÖZTÜRK
Malmüdürü V.
        Malmüdürlüğü Maliye Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri  Hakkında 13.12.1983 tarih ve  18251 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle değişikliği olan 24.06.1994 tarih ve 21970 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 543/15 sayılı K.H.K.ile  Malmüdürlüğüne  verilmiş bulunan görevler  Vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli emlak ve Hazine avukatlığı servislerinden oluşur.
Başlıca Görevleri:
 1. Gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuatına göre tahsil edilmesi, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi işlemlerini yürütmek,
 2. İlçe sınırları  dahilindeki Genel bütçeli dairelerin Saymanlık hizmetlerini yürütmek ve görevli personellerinin özlük haklarının (yolluk, maaş ve diğer ücretlerin ) ödenmesi ve devlete bağlı her türlü hak ve alacakların takibini, muhasebesini ve raporlanmasını yapmak ve muhasebe sistemine göre defter kayıtlarını tutmak.
 3. İlçe sınırları dahilindeki genel bütçeye dahil dairelerin emanete  (para, tahvil, hisse senedi, döviz,altın vb menkul kıymetler) ilişkin kayıt , teslim alma ve iade işlemlerini yapmak,
 4. İlçenin Değerli Kağıt (Uluslar Arası Aile Cüzdanı, Nüfus Cüzdanı,Motorlu Araç tescil ve trafik belgeleri vb.) taleplerinin karşılanması ile ilgili işlemleri yürütmek.
 5. Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde 5018 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak gerekli kontrolleri yapmak,
 6. Muhasebe Biriminin ay ve yıl sonu hesap ve cetvellerinin süresinde hazırlanması ve Yönetim Dönemi Hesabını  yetkili mercilere vermek,
 7. Harcama birimlerinin Taşınır ve taşınmaz mal ve amortisman kayıtlarını tutarak gerektiğinde giriş ve çıkış işlemlerini yapmak.
 8. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesaplarını yürütmek.
 9. Kişi Borçlarının ve faizlerinin idaresinin talebi üzerine tahakkuk ve tahsilatının yapılması.
 10. KBS-MYS-TKYS şifre işlemlerini yapmak ve ilgili kurum müdürlerine vermek.
 11. 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre Malmüdürü, Hazineyi ilgilendiren veya mali hususları ihtiva eden işlerde gerekli müdafaanameleri hazırlar ve hazine temsilcisi sıfatıyla ilgili adli mercilerde dava açar. Açılmış olan davaların takibini ve sonuçlandırılmasını hazine vekilinden talep eder.Hazine avukatının bulunmadığı durumlarda bizzat hazine temsilcisi sıfatıyla devlet davalarını takip eder.
 12. Genel Bütçeli kurumlar tarafından çeşitli kanunlara istinaden düzenlenen İdari para ceza tutanaklarının ilgili mevzuatına göre inceleyip tahsil etmek.
 13. 5442 sayılı İller İdaresi Kanununa göre İlçe İdare Kurulu Üyesi olarak toplantılara katılarak verilen diğer görevleri yapmak, 
 14. 3294 sayılı Kanun gereğince kurulan sosyal yardımlaşma mütevelli heyeti üyeliğini yürütmek.
 15. Mahalli iskan komisyonu üyeliği görevini yapmak.
İletişim Bilgileri :
Tel: (374) 441 20 08
Faks:(374) 441 20 08
 
Malmüdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu İçin